รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ เดือน
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ เดือน
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ เดือน
แผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน
แผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน
แผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)
แผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑
แผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
แผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนทางเดินสายทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แผนการจัดการความรู้ของสลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
แผนการจัดการความรู้ของ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
แผนการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และผู้รับผิดชอบหลัก
ธรรมาภิบาลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ สลค.

                                                                                                                   

                                                                                             ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑