ชื่อเรื่อง     กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐

      

๑. สาระสำคัญ

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่
๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อช่วยสนับสนุน
ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจร
มีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการการใช้พลังงานของประเทศ

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-  ระชาชน

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้

-  ั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง
เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐