ชื่อเรื่อง     ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

      

๑. สาระสำคัญ

เป็นการรวบรวมกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ให้เป็น
ฉบับเดียวกัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บอากร ได้แก่
การเสียอากร การประเมินอากร การคืนอากร และการวินิจฉัยอากร
และการอุทธรณ์การประเมินอากร กำหนดลักเกณฑ์การนำของเข้า
และการส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายลำ และของตกค้าง
เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับของ เขตปลอดอากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับอากร การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร และกำหนดอำนาจ
ทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-  ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก
-  กรมศุลกากร และพนักงานศุลกากร (เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่
ทหารเรือ นายอำเภอ และปลัดอำเภอ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่
ของรัฐอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง)

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้

   เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐