ชื่อเรื่อง     พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

      

๑. สาระสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

- กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนไม่เกิน
๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรัฐบาลนำมาใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เพื่อรักษาทิศทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

รายการ

จำนวนเงิน (ล้านบาท)

  ๑) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

๔,๖๐๐

) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

๒๔,๓๐๐.๗

) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๑,๐๗๘.๕

) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน

๕๐,๓๗๘.๙

) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

๔๙,๖๔๑.๙

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

- สำนักงบประมาณ
- กระทรวงการคลัง

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้


ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖