ชื่อเรื่อง     พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑

      

๑. สาระสำคัญ

๑. กำหนดขอบเขตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองและพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตไปพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๒. กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีหน้าที่ และอำนาจในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งอนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบาย
๓. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกำหนดให้พื้นที่ใดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
๔. กำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
    ๔.๑. สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการประกอบกิจการหรือห้องชุดหรือเพื่ออยู่อาศัย
    ๔.๒. สิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร โดยกรณีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงคู่สมรส บุพการี และบุตรได้รับสิทธิเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการขออนุญาตทำงาน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด
    ๔.๓. สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
    ๔.๔. สิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน และสามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
๕. กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ขึ้นเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายในหรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเงินกองทุนดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือหรือเยียวยาประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

- กระทรวงอุตสาหกรรม
-
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้


ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖