ชื่อเรื่อง     พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖

 

๑. สาระสำคัญ

กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดขึ้นตามกฎหมายเฉพาะและกำหนดให้การยาสูบแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต และประกอบอุตสาหกรรมและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์ จากพืชอื่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-  ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์ จากพืชอื่น
-  ประชาชน
-  การยาสูบแห่งประเทศ

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้

  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖