ชื่อเรื่อง     พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖

 

๑. สาระสำคัญ

กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้แก่ (๑) คริปโทเคอร์เรนซี (๒) โทเคนดิจิทัล และ (๓) ทรัพย์สินในรูปหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ รมว.คลังประกาศกำหนด เพื่อเป็นการกำกับและการควบคุมการประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้นำคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนรวมถึงนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-  ผู้ประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
-  ประชาชน
-  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้

  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖