ชื่อเรื่อง     พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖

 

๑. สาระสำคัญ

กำหนดให้เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจทัล และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ () และ (ฌ) และกำหนดให้เงินได้ดังกล่าวต้องนำไปคำนวณหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ ๑๕ ของเงินได้ดังกล่าวเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-  ผู้ประกอบธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
-  ประชาชน
-  กรมสรรพากร

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้

  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖