ชื่อเรื่อง     พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖

 

๑. สาระสำคัญ

เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราบการทุจริต รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ที่ถูกกันไว้เป็นพยาน และการแจ้งให้ส่วนราชการการปรับปรุงแก้ไขวิธีปฏิบัติหรือดำเนินงานของหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อความเดือดร้อนกับประชาชน หรือสร้างความเสียหายแก่ทางราชการ

      
๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

-  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
-  ประชาชน
-  ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

      
.
วันที่มีผลบังคับใช้

  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      
๔. วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
   วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖